EDS-PRINSENSTAD ONLINE FOAL AUCTION 2020

Bekijk heel de veiling collectie


EDS VOORWAARDEN ONLINE VEULENVEILING 2020


ALGEMEEN
1.         Deze Veilingvoorwaarden (“Veilingvoorwaarden”) zijn van toepassing op de 
rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap Excellent Dressage Sales B.V. gevestigd te Hooge 
Mierde (hierna: “EDS”) en deelnemers aan de door EDS georganiseerde online veiling via internet op 
www.online.excellentdressagesales.com (“Veilingsite”) op 29 augustus 2020 (“Veiling”) van veulens. 
Degene die tijdens de Veiling op (een) veulen(s) biedt (“Bieder/”Koper”) wordt geacht de 
toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere 
algemene voorwaarden is uitgesloten.
2.         EDS organiseert en faciliteert de Veiling en veilt de veulens in opdracht van een 
verkoper (“Verkoper”).
3.         Koper is degene die het bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door EDS in opdracht van 
Verkoper als hoogste bod wordt aanvaard. Tussen Koper en Verkoper komt een koopovereenkomst 
(“Koopovereenkomst”) tot stand op het moment dat EDS een bod van Bieder/Koper als hoogste bod 
aanvaardt (“Afslagbedrag”).
4.         Alle biedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen 
die voor, ten behoeve van en/of namens EDS werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van 
deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf EDS.
5.         Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij anders 
vermeld.


DE VEILING EN HERROEPINGSRECHT
6.         De Veiling vindt plaats onder leiding van EDS. EDS bepaalt de orde en de volgorde van de 
Veiling. EDS heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de 
Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de Veiling te stellen.
7.         Om als Bieder deel te kunnen nemen aan de Veiling is registratie op de door EDS 
voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en 
procedures die door EDS op de Veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. EDS behoudt zich 
het recht voor om registratie  voor de Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan de Veiling 
om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient 
zich voor deelname aan de Veiling digitaal te registreren op de Veilingsite. Bieder krijgt een 
strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. 
Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Veiling plaatsvinden en die voortvloeien 
uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. 
Per veulen is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite.
8.         De Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat 
aangegeven op de veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd 
een bod wordt uitgebracht wordt de openingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve 
sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.

9.         Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen 
voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.
10.       Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na 
sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt 
verklaard of niet gestand wordt gedaan.
11.       De ter Veiling aangeboden veulens worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of 
refactie, in de staat waarin zij zich bij totstandkoming Koopovereenkomst bevinden, zonder 
aansprakelijkheid van EDS verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van 
geveilde veulens. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door 
het geveilde/gekochte veulen berust bij Bieder/Koper vanaf het moment van totstandkoming 
Koopovereenkomst.
12.       Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een 
hoger bod is geaccepteerd.
13.       EDS kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild veulen vrij en 
onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en EDS is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee 
verband houdende schade.
14.       Indien Bieder/Koper zich laat bijstaan door een commissionair dient Bieder/Koper 
voorafgaand aan de Veiling aan EDS mee te delen wie die commissionair is, bij gebreke waarvan geen 
recht op commissie bestaat.
15.       Zolang EDS geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens 
eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het veulen. Tot dat moment heeft 
EDS op het veulen een retentierecht. Pas na schriftelijke toestemming van EDS is Verkoper bevoegd 
het verkochte veulen aan Koper te leveren.
16.       Indien Koper consument is kan een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een 
veulen via de Veiling (Internetkoop) gedurende een periode tot 14 dagen na de (af)levering zonder 
opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk 
Wetboek ontbinden. In geval Koper gebruik wil maken van dit herroepingsrecht is hij/zij gehouden 
hiervan schriftelijk bericht te doen aan EDS en aan Verkoper, door een aangetekende brief. Na 
ontbinding is Koper gehouden het veulen aan Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van 
Koper. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het veulen en, indien 
verstrekt, volgens instructie(s) van Verkoper.

 

INFORMATIE
17.       EDS stelt de informatie op de Veilingsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op 
de Veilingsite is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter Veiling aangeboden 
veulens, zonder dat EDS hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden 
ontleend.

18.       De ter Veiling aangeboden veulens zijn in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 15 
augustus 2020, veterinair klinisch onderzocht. Van het veterinair klinische onderzoek wordt een 
veterinair rapport volgens KNMvD-normen opgemaakt, hetgeen op verzoek voorafgaand aan de Veiling 
kan worden ingezien.
19.       De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor EDS, voor Verkoper en 
voor Bieder/Koper.
20.       Voorafgaand aan de Veiling zijn de ter Veiling aangeboden veulens te bezichtigen. Op een 
nader door EDS aan te geven locatie en tijdstip, voor zover mogelijk en toegestaan op grond van 
(overheids)maatregelen verband houdende met het Corona virus.

AFSLAGBEDRAG, OPGELD, KOOPSOM, BETALINGSVERPLICHTINGEN KOPER
21.       Koper dient binnen 24 uur na het moment van totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in 
Euro’s aan EDS te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van EDS, zonder enige 
korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met 
een bedrag gelijk aan 10% van het Afslagbedrag (“Opgeld”), een en ander te vermeerderen met het van 
toepassing zijnde BTW tarief.
22.       BTW tarief kan afhankelijk zijn van de hoedanigheid/nationaliteit van Verkoper, Koper en 
van toepasselijke regelgeving.
23.       Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft EDS 
het recht het veulen onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke 
Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse 
verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan EDS te vergoeden. EDS heeft dan voorts de 
bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de 
Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op 
(schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft EDS een retentierecht op het 
veulen, is Bieder/Koper aan EDS administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de 
Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van EDS’ 
vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 1.000,--, aan EDS verschuldigd. Koper komt geen 
recht op verrekening toe.

(Af)levering, eigendomsoverdracht en ophalen
24.       Zodra Koper aan alle verplichtingen krachtens de EDS Voorwaarden Online Veulenveiling 
2020 jegens EDS heeft voldaan, deelt EDS dat aan Verkoper mee. Vanaf dat moment  houdt Verkoper het 
veulen voor risico van Koper en vanaf dat moment is Verkoper gehouden het veulen (inclusief 
paardenpaspoort, voor zover reeds door een bevoegde instantie verstrekt) (af) te leveren en in 
eigendom over te dragen aan Koper en is Koper gehouden op uiterlijk 31 oktober 2020, of zoveel 
eerder als Verkoper en Koper onderling overeenkomen, het veulen op een door Verkoper aan Koper mee 
te delen adres in Nederland op te halen.


UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EDS
25.       EDS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of 
onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de 
herkomst van die informatie.
26.       EDS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop 
van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan veulens.
27.       EDS is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, 
als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).
28.       EDS is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die 
het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, 
natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, 
aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop EDS in redelijkheid geen 
invloed kon uitoefenen.
29.       Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart EDS 
tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, 
Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.
30.       Uitsluitingen van aansprakelijkheid van EDS gelden niet in geval van aan EDS toe te 
rekenen opzet of grove schuld van EDS.
31.       Iedere aansprakelijkheid van EDS is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 
10.000,--. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis 
waaruit de schade voortvloeit en waarvoor EDS aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 
6:89 BW.

OMZETBELASTING
32.       EDS is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende 
BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW 
percentages.
33.       Indien ter zake van de overgang van geveilde veulens naar een andere lidstaat van de 
Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de 
bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige 
intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
34.       Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet 
mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van 
het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het 
desbetreffende veulen. Op verzoek van EDS is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag 
onmiddellijk aan EDS te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden 
indien de bieder/koper naar genoegen van EDS aan de voorwaarden sub 28  heeft voldaan. De 
bieder/koper is aansprakelijk en vrijwaart EDS in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden sub 28 . Daarnaast is de 
bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die EDS maakt, met een 
minimumbedrag van €  1.000,- inclusief BTW.
35.       Per veulen wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het 
betreffende veulen wordt geveild.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
36.       De rechtsverhoudingen tussen EDS en Verkoper, tussen EDS en Koper en tussen Verkoper en 
Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens 
Koopverdrag (CISG). Geschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van 
het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De 
arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. 
Indien Koper een consument is, is op diens schriftelijke verzoek de Rechtbank Midden-Nederland, 
locatie Utrecht, bevoegd. Indien Verkoper en/of EDS een procedure aanhangig wil maken en Koper is 
consument, zal Verkoper/EDS gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers 
keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In 
geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan Verkoper/EDS die termijn bekorten tot vijf 
werkdagen.
37.       De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend.


© 2024 Excellent Dressage Sales All rights reserved | Website by Mediaprimair

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie