EDS - PRINSENSTAD FOAL AUCTION 2022

Bekijk heel de veiling collectie

EDS - PRINSENSTAD VOORWAARDEN ONLINE VEULENVEILING 2022

ALGEMEEN

 1. Deze Veilingvoorwaarden (“Veilingvoorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap Excellent Dressage Sales B.V. gevestigd te Hooge Mierde (hierna: “EDS”) en deelnemers aan de door EDS georganiseerde online veiling via internet op www.excellentdressagesales.com (“Veilingsite”) op 27 augustus 2022 (“Veiling”) van veulens. Degene die tijdens de Veiling op (een) veulen(s) biedt (“Bieder/”Koper”) wordt geacht de toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. EDS organiseert en faciliteert de Veiling en veilt de veulens in opdracht van een verkoper (“Verkoper”).  
 3. Koper is degene die het bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door EDS in opdracht van Verkoper als hoogste bod wordt aanvaard. Tussen Koper en Verkoper komt een koopovereenkomst (“Koopovereenkomst”) tot stand op het moment dat EDS een bod van Bieder/Koper als hoogste bod aanvaardt (“Afslagbedrag”).
 4. Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens EDS werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf EDS.
 5. Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

DE VEILING EN HERROEPINGSRECHT

 1. De Veiling vindt plaats onder leiding van EDS. EDS bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. EDS heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de Veiling te stellen.
 2. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan de Veiling is registratie op de door EDS voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door EDS op de Veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. EDS behoudt zich het recht voor om registratie voor de Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan de Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de Veiling digitaal te registreren op de Veilingsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. Per veulen is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite.
 3. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.
 4. Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.
 5. De ter Veiling aangeboden veulens worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij totstandkoming Koopovereenkomst bevinden, zonder aansprakelijkheid van EDS verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde veulens. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde/gekochte veulen berust bij Bieder/Koper vanaf het moment van totstandkoming Koopovereenkomst.
 6. Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccep­teerd.
 7. EDS kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild veulen vrij en onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en EDS is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.
 8. Indien Bieder/Koper zich laat bijstaan door een commissionair dient Bieder/Koper voorafgaand aan de Veiling aan EDS mee te delen wie die commissionair is, bij gebreke waarvan geen recht op commissie bestaat.
 9. Zolang EDS geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het veulen. Tot dat moment heeft EDS op het veulen een retentierecht. Pas na schriftelijke toestemming van EDS is Verkoper bevoegd het verkochte veulen aan Koper te leveren.
 10. Indien Koper consument is en Verkoper een niet-consument is kan Koper een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een veulen via de Veiling (Internetkoop) gedurende een periode tot 14 dagen na de (af)levering zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. In geval Koper gebruik wil maken van dit herroepingsrecht is hij/zij gehouden hiervan schriftelijk bericht te doen aan EDS en aan Verkoper. Na ontbinding is Koper gehouden het veulen aan Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het veulen en, indien verstrekt, volgens instructie(s) van Verkoper.

 

INFORMATIE

 1. EDS stelt de informatie op de Veilingsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de Veilingsite is erop gericht een indruk te geven van de kwali­teit van de ter Veiling aangeboden veulens, zonder dat EDS hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
 2. De ter Veiling aangeboden veulens zijn in de periode van 30 juli 2022 tot en met 13 augustus 2022, veterinair klinisch onderzocht. Van het veterinair klinische onderzoek wordt een veterinair rapport volgens KNMvD-normen opgemaakt, hetgeen op verzoek voorafgaand aan de Veiling kan worden ingezien.
 3. De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor EDS, voor Verkoper en voor Bieder/Koper.
 4. Voorafgaand aan de Veiling zijn de ter Veiling aangeboden veulens te bezichtigen op een nader door EDS aan te geven locatie en tijdstip, voor zover mogelijk en toegestaan op grond van (overheids)maatregelen.

 

Afslagbedrag, Opgeld, Koopsom, Betalingsverplichtingen Koper

 1. Koper dient binnen 24 uur na het moment van totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan EDS te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van EDS, zonder enige korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 10% van het Afslagbedrag (“Opgeld”), een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief.
 2. BTW tarief kan afhankelijk zijn van de hoedanigheid/nationaliteit van Verkoper, Koper en van toepasselijke regelgeving.
 3. Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft EDS het recht het veulen onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan EDS te vergoeden. EDS heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft EDS een retentierecht op het veulen, is Bieder/Koper aan EDS administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van EDS’ vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 1.000,--, aan EDS verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

 

(Af)levering, eigendomsoverdracht en ophalen

 1. Zodra Koper aan alle verplichtingen krachtens de EDS – Prinsenstad Voorwaarden Online Veulenveiling 2022 jegens EDS heeft voldaan, deelt EDS dat aan Verkoper mee. Vanaf dat moment  houdt Verkoper het veulen voor risico van Koper en vanaf dat moment is Verkoper gehouden het veulen (inclusief paardenpaspoort, voor zover reeds door een bevoegde instantie verstrekt) (af) te leveren en in eigendom over te dragen aan Koper en is Koper gehouden op uiterlijk 30 oktober 2022, of zoveel eerder als Verkoper en Koper onderling overeenkomen, het veulen op een door Verkoper aan Koper mee te delen adres in Nederland op te halen.

 

 

 

 

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid EDS

 1. EDS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.
 2. EDS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan veulens.
 3. EDS is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).
 4. EDS is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen en - maatregelen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop EDS in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 5. Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart EDS tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.
 6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van EDS gelden niet in geval van aan EDS toe te rekenen opzet of grove schuld van EDS.
 7. Iedere aansprakelijkheid van EDS is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor EDS aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

 

OMZETBELASTING

 1. EDS is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.
 2. Indien ter zake van de overgang van geveilde veulens naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 3. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende veulen. Op verzoek van EDS is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan EDS te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper naar genoegen van EDS aan de voorwaarden sub 28  heeft voldaan. De bieder/koper is aansprakelijk en vrijwaart EDS in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden sub 28 . Daarnaast is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die EDS maakt, met een minimumbedrag van €  1.000,- inclusief BTW.
 4. Per veulen wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende veulen wordt geveild.

 

Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechtsverhoudingen tussen EDS en Verkoper, tussen EDS en Koper en tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.   
 2. De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend.

© 2022 Excellent Dressage Sales All rights reserved | Website by Mediaprimair

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie